Select Language:


Log In Email

Notice & Events

जानकारी सम्बन्धमा

2076/5/18

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले बुझाउनु पर्ने मासिक शुल्क (Banking System ) द्घारा वुझाउनहुन सम्बन्धित सबैलाई यसै सुचना द्घारा जानकारी गराइन्छ ।

Back to top