Select Language:


Log In Email

Notice & Events

२०७६ सालको परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्नेबारे जरुरी सूचना ।

2076/6/5

उपर्युक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यक्रमानुसार २०७६ सालको SEE परीक्षामा सहभागी हुनका लागि यस विद्यालयको कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले तपसिल विवरण अनुसार आ–आफ्नो परीक्षाको लागि विद्यालयको शुल्क काउण्टरमा सम्पर्क राखी आवेदन फाराम अनिवार्य रूपले भर्न हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।

Back to top